Dotacja finansowa na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej

Informacja na temat dotacji finansowej przeznaczonej na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej

(zgodnie z § 4 pkt 5 Umowy Nr 93/2017/960.67 z dnia 07 grudnia 2017 r. zawartej pomiędzy Wojewodą Łódzkim Panem Zbigniewem Rau, a jednostką samorządu terytorialnego Powiatem Łaskim)

Zadanie „Dotacja finansowa przeznaczona na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej”, o której mowa w art. 103 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 i 949) zrealizowane jest przy udziale środków z budżetu państwa zgodnie z dotacją celową z budżetu państwa na realizację przez jednostkę samorządu terytorialnego zadania własnego polegającego na prowadzeniu szkoły z przeznaczeniem na wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej w sprzęt, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w części dotyczącej warunków realizacji świadczeń gwarantowanych pielęgniarki lub higienistki szkolnej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1938).

Zadanie jest finansowane ze środków budżetu państwa otrzymanych za pośrednictwem Wojewody Łódzkiego dla Powiatu Łaskiego w kwocie 26800,00 zł, w tym środki dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Łasku w wysokości 6700,00 zł.