Zajęcia edukacyjne “Poznawanie siebie w aspekcie planowania kariery”

W dniu 5 kwietnia 2018 r.  Hufiec Pracy 5-15 w Zduńskiej Woli  zorganizował zajęcia edukacyjne w ramach programu autorskiego “Poznawanie siebie w aspekcie planowania kariery”. Zajęcia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Łasku „Kultura bezpieczeństwa- zagrożenia i profilaktyka w środowisku pracy, postępowanie w sytuacjach zagrożeń, awarii i wypadków” przeprowadził Starszy Inspektor i Główny Specjalista Państwowej Inspekcji Pracy w Sieradzu Andrzej Subczyński.     

Celem zorganizowanego spotkania było usystematyzowanie wiedzy w zakresie podstawowych zagadnień związanych z prawem pracy, profilaktyczną ochroną zdrowia pracowników, środkami ochrony indywidualnej, czynnikami szkodliwymi w środowisku pracy, czynnikami stwarzającymi szczególne zagrożenie dla zdrowia i życia. Prowadzący zajęcia omówił również prace niebezpieczne oraz prace wymagające szczególnej sprawności psychofizycznej.

Celem głównym opracowanego programu jest szerokoprofilowe przygotowanie młodocianych pracowników do podjęcia pierwszej pracy.

 

Tekst i zdjęcia: Joanna Siemińska