Terminarz spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2018/2019

Termin Temat
wrzesień Spotkanie klasowe z wychowawcą – wybór klasowej rady rodziców, zapoznanie rodziców z WSO, planem pracy wychowawcy. Spotkanie dyrektora z radą rodziców, wybór prezydium rady rodziców, przedstawienie planu nadzoru pedagogicznego, zatwierdzenie rocznego programu wychowawczego i programu profilaktyki, zaopiniowanie zmian w statucie szkoły.
październik-styczeń Spotkania wychowawców z rodzicami klas 4-tych w sprawie studniówki.
listopad‑kl. 4-te

grudzień‑pozostałe klasy

Spotkanie klasowe z wychowawcą, poinformowanie rodziców uczniów o propozycjach ocen na I półrocze oraz o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi, nagannymi lub nieodpowiednimi zachowania. Spotkanie dyrektora z radą rodziców .
grudzień‑kl. 4-te

styczeń‑pozostałe klasy

Spotkanie klasowe z wychowawcą – poinformowanie rodziców o ocenach uzyskanych przez uczniów na I półrocze. Sprawy bieżące.
marzec‑kl. 4-te

maj‑pozostałe klasy

Spotkanie klasowe z wychowawcą – poinformowanie rodziców uczniów o propozycjach ocen rocznych oraz o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi i oceną naganną lub nieodpowiednią zachowania.
czerwiec Spotkania z rodzicami – oceny końcowe, sprawy bieżące, zakończenie roku szkolnego.