Regulamin Studniówki

Regulamin Studniówki

w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. gen. Wł. Andresa w Łasku

organizowanej w roku szkolnym 2018/2019

 

 

Podstawa prawna:

 1. Przepisy Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty(Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) zobowiązują do współpracy wszystkie organy szkoły, w tym dyrektora i radę rodziców.
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach(Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69) obliguje dyrektora szkoły do zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w szkole lub placówce, a także bezpiecznych i higienicznych warunków uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez szkołę lub placówkę poza obiektami należącymi do tych jednostek.
 3. Art.14 ust.1 pkt 1 Ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi(t. j. Dz. U. z 2007 roku Nr 70, poz. 473 z późn. zm.) zabrania sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych na terenie szkół oraz placówek oświatowo-wychowawczych i opiekuńczych. Zgodnie z art.43 ust.1 wyżej wymienionej ustawy grozi odpowiedzialność karna za czyn polegający na sprzedawaniu lub podawaniu napojów alkoholowych w wypadkach, kiedy jest to zabronione; przestępstwo to jest zagrożone karą grzywny.
 4. Art.17 i 43 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskimi prawach pokrewnych (t.j.Dz. U. z 2006 roku Nr 90, poz. 631 z późn. zm.)- organizatorzy zabaw studniówkowych zobowiązani sądo uzyskiwania licencji i zapłaty tantiem za chronione przez ZAiKS utwory autorów i kompozytorów polskich oraz zagranicznych.
 5. Wewnętrzne dokumenty szkoły.
 6. Komunikat MEN w sprawie organizacji studniówek. Dostępny w Internecie:

http://oskko.home.pl/forum/watek.php?w=335070

 

 

 

Wstęp

Studniówka jest integralną formą działalności wychowawczej szkoły, dlatego uczestników obowiązuje przestrzeganie regulaminu szkoły oraz zasad bezpieczeństwa, z procedurami dot. zachowania w trakcie ew. zagrożeń, niebezpieczeństw lub wypadków. Przy organizowaniu i przeprowadzaniu imprezy współdziałają wybrani nauczyciele – wychowawcy, rodzice i uczniowie. Studniówka jest imprezą wyrosłą na gruncie tradycji szkolnych. Obecność dyrektora szkoły i nauczycieli oraz ceremoniał szkolny nadają tej zabawie charakter szkolny i oficjalny. W związku z powyższym w trakcie jej trwania obowiązują przepisy szkolne.

 

Postanowienia ogólne

 1. Studniówka jest uroczystością wynikającą z tradycji polskiej edukacji.
 2. Studniówka odbywa się w wynajętym do tego celu lokalu.
 3. Regulamin dotyczy wszystkich uczestników studniówki.
 4. W skład komitetu organizacyjnego wchodzą: przedstawiciele uczniów klas czwartych i ich rodzice oraz wychowawcy klas czwartych.
 5. Miejsce, czas rozpoczęcia i zakończenia studniówki określa komitet organizacyjny.
 6. Komitet organizacyjny zobowiązany jest do poinformowania odpowiednich służb (policja, straż miejska) o miejscu i czasie studniówki.
 7. Uczestnikami studniówki mogą być:
 8. uczniowie i osoby im towarzyszące;
 9. wychowawcy, nauczyciele, inni pracownicy szkoły oraz osoby im towarzyszące;
 10. rodzice i opiekunowie, w tym organizatorzy imprezy;
 11. inni goście (np. przedstawiciele władz, przedstawiciele władz oświatowych, byli nauczyciele, kamerzysta, itp.).
 12. Przewodniczący samorządów klas czwartych najpóźniej na 5 dni przed terminem studniówki przekazują wychowawcom uzgodnione z komitetem organizacyjnym listy uczniów uczestniczących w uroczystości i osób im towarzyszących.
 13. Do uczestnictwa w studniówce uprawnia zaproszenie przekazane przez komitet organizacyjny.
 14. Uczestników obowiązują stroje wizytowe.
 15. Uczestnicy zabawy są zobowiązani do przestrzegania ogólnie przyjętych norm zachowania w miejscach publicznych.
 16. W czasie studniówki obowiązuje zakaz picia alkoholu, palenia tytoniu i stosowania wszelkich używek oraz wnoszenia przedmiotów niebezpiecznych, zagrażających zdrowiu i życiu.
 17. Zakazane jest wnoszenie alkoholu do lokalu, w którym odbywa się studniówka.
 18. Organizatorzy i osoby przez nich upoważnione mają prawo i obowiązek skonfiskowania wnoszonego alkoholu i zniszczenia go.
 19. Osoby będące pod wpływem alkoholu lub zabronionych substancji psychoaktywnych nie mają prawa wstępu na imprezę.
 20. Uczestnicy studniówki, którzy naruszą zasady zapisane w regulaminie, zostaną usunięci
  ze studniówki.
 21. Uczestnicy przestrzegają zasad współżycia społecznego i kultury obowiązującej w trakcie organizacji i przebiegu imprezy.
 22. Opiekunami na studniowce są zadeklarowani ustnie i pisemnie rodzice/ opiekunowie prawni uczniów oraz wychowawcy klas. Opiekunowie sprawują nadzór nad przestrzeganiem regulaminu przez uczestników imprezy ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa i współżycia społecznego.
 23. Opiekunowie (wychowawcy i zadeklarowani rodzice/opiekunowie prawni) pozostają do końca imprezy, który wyznacza zapisana w regulaminie godzina zakończenia studniówki.
 24. Wszyscy uczestnicy i opiekunowie imprez powinni posiadać ważne dokumenty tożsamości.
 25. Osoby niepełnoletnie, które są osobami towarzyszącymi, muszą posiadać pisemną zgodę rodziców/opiekunów prawnych na uczestnictwo w imprezie studniówkowej.
 26. Pełnoletni uczestnicy biorą pełną odpowiedzialność za siebie, swój sposób zachowania i ubiór.
 27. Pełnoletni uczestnicy biorą pełną odpowiedzialność za zaproszone przez siebie osoby towarzyszące, ich sposób zachowania i ubiór.
 28. Przed rozpoczęciem imprezy należy pouczyć jej uczestników o zasadach bezpieczeństwa i sposobie zachowania się, a także o stosowności stroju i konieczności respektowania zasad zachowania i kultury.
 29. W trakcie trwania imprezy obowiązuje zakaz opuszczania budynku i wyznaczonego przez organizatorów terenu. Uczeń (lub osoba mu towarzysząca), wychodząc ze studniówki przed zakończeniem zabawy, zobowiązany jest poinformować o tym swojego wychowawcę lub dyżurujących rodziców w celu wyrejestrowania z listy uczestników. Wyjście traktowane jest jako zakończenie udziału w uroczystości. Powrót do budynku nie jest możliwy z wyjątkiem szczególnych przypadków, w których wymagana jest zgoda wychowawcy.
 30. W przypadku wyjścia uczestnika imprezy poza teren, bez wiedzy i uzasadnionej zgody opiekuna, uczestnik nie ma prawa ponownego wstępu na imprezę studniówkową.
 31. Ewentualne osoby niezaproszone, nie będące w komitecie organizacyjnym lub nie będące z obsługi po zakończeniu poloneza zobowiązane są do opuszczenia budynku, w którym odbywa się studniówka.
 32. Biorący udział w studniówce biorą odpowiedzialność za wszystkie rzeczy wartościowe, które są ich własnością. Nie odpowiada za nie komitet organizacyjny i opiekunowie.
 33. W razie gdyby nauczyciel – wychowawca z przyczyn losowych (np. choroba) nie mógł uczestniczyć w studniowce i pełnić roli opiekuna, dyrektor podejmuje decyzję o zastępstwie.
 34. Uczestnicy studniówki, którzy naruszą zasady organizacji i przebiegu imprezy, muszą opuścić lokal w trybie natychmiastowym. Mogą zostać pociągnięci do odpowiedzialności według decyzji dyrektora szkoły. Ponoszą również ewentualne koszty interwencji służb porządkowych i medycznych oraz koszty strat spowodowanych nieodpowiednim zachowaniem.
 35. Dyrektor szkoły, po przedstawieniu odpowiednich informacji przez komitet organizacyjny, podejmuje ostateczne decyzje dotyczące zgody na organizację studniówki.

 

III.           Zakres obowiązków i zasady dotyczące komitetu organizacyjnego studniówki, wszystkich rodziców i uczniów oraz wychowawców

Zakres obowiązków uczniów:

 1. W każdej klasie wybierany jest dwu – trzyosobowy zespół uczniów, czyli tzw. uczniowski komitet organizacyjny.
 2. Uczniowski komitet organizacyjny odpowiada za wybór i zamówienie zaproszeń oraz wręczenie ich zaproszonym gościom. Zaproszenia należy wręczyć uroczyście, najpóźniej na miesiąc przed studniówką.
 3. Uczniowie mają prawo do przygotowania programu artystycznego, dotyczącego szkoły i życia szkolnego z zachowaniem zasad kultury i dobrego smaku.
 4. Uczniowie zapraszający osoby towarzyszące zobowiązani są podać najpóźniej na 14 dni przed studniówką gospodarzowi klasy, a ten wychowawcy klasy imię i nazwisko, datę urodzenia pesel oraz dane dotyczące szkoły lub miejsca pracy osoby towarzyszącej. W przypadku braku pełnoletniości wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego na opracowanym druku ( lub o teść ustalonej ) przez komitet organizacyjny. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, dane nie będą nikomu udostępniane i służą wyłącznie do celów organizacyjnych i zostaną zniszczone po 14 dniach po zakończeniu studniówki.
 5. Uczniowie zapraszający osoby towarzyszące ponoszą odpowiedzialność za ich zachowanie.
 6. Uczniowie odpowiadają finansowo za ewentualne szkody materialne wyrządzone przez siebie lub osoby przez nie zaproszone.
 7. W trakcie trwania imprezy obowiązuje zakaz opuszczania budynku. Uczeń (lub osoba mu towarzysząca), wychodząc ze studniówki przed zakończeniem zabawy, zobowiązany jest poinformować o tym swojego wychowawcę lub dyżurujących rodziców w celu wyrejestrowania z listy uczestników. Wyjście traktowane jest jako zakończenie udziału w uroczystości. Powrót do budynku nie jest możliwy z wyjątkiem szczególnych przypadków, w których wymagana jest zgoda wychowawcy.
 8. Uczniowie zobowiązani są do potwierdzenia własnoręcznym podpisem przyjęcia do wiadomości regulaminu i zapoznania z nim osób towarzyszących.

 

Zakres obowiązków wychowawców:

 1. Wychowawca zobowiązany jest do wybrania komitetu organizacyjnego.
 2. Wychowawca na bazie obowiązującego prawa tworzy regulamin i zapoznaje z nim uczniów i ich rodziców.
 3. Wychowawca uczestniczy w spotkaniach komitetu organizacyjnego studniówki.
 4. Wychowawca uczestniczy w studniówce do końca i sprawuje nadzór nad przestrzeganiem regulaminu przez uczniów, ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa i współżycia społecznego.
 5. Wychowawcy lub dyżurujący rodzice rejestrują wcześniejsze wyjścia uczniów.
 6. Wychowawcy mają przy sobie spis telefonów do rodziców/ opiekunów prawnych uczniów, umożliwiający kontakt z poszczególnymi rodzicami/ opiekunami prawnymi.
 7. W przypadku naruszenia przez ucznia regulaminu wychowawca jest zobowiązany zawiadomić o incydencie rodziców i spowodować, by uczeń zakończył udział w studniówce.
 8. W razie gdyby nauczyciel – wychowawca z przyczyn losowych (np. choroba) nie mógł uczestniczyć w studniowce i pełnić roli opiekuna, niezwłocznie informuje o tym Dyrektora szkoły.
 9. Wychowawcy klasy koordynują przygotowanie studniówki i udzielają pomocy rodzicom i uczniom przy jej organizacji. Nie odpowiadają jednak za dysponowanie środkami finansowymi i nie podpisują umów.

 

Zakres obowiązków rodziców:

 1. Rodzice dokonują wyboru lokalu, kamerzysty, oprawy muzycznej, cateringu, itp. a następnie podpisują stosowne umowy.
 2. Środkami finansowymi dysponuje zawsze i wyłącznie komitet organizacyjny rodziców.
 3. Przedstawiciele rodziców uczestniczą w balu do końca i sprawują nadzór nad przestrzeganiem regulaminu przez uczniów, ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa i współżycia społecznego.
 4. Rodzice dyżurujący podczas studniówki powinni kontrolować przestrzeganie regulaminu przez uczestników zabawy.
 5. W razie stwierdzenia złamania regulaminu przez uczniów i osoby im towarzyszące fakt ten powinni zgłosić wychowawcy albo dyrektorowi szkoły.
 6. Dyżurujący rodzice lub wychowawcy rejestrują wcześniejsze wyjścia uczniów.
 7. Rodzice uczniów klas IV pokrywają wszystkie koszty związane z organizacją studniówki.
 8. Po zakończeniu imprezy komitet organizacyjny dokonuje rozliczenia i przedstawia je pozostałym rodzicom na zebraniu klasowym.
 9. Rodzice uczniów biorących udział w studniówce powinni podać wychowawcom numery telefonów, umożliwiające natychmiastowy kontakt z nimi w czasie studniówki.
 10. Rodzice zobowiązani są zapewnić swoim dzieciom bezpieczne przybycie na studniówkę i bezpieczny powrót do domu.

 

Cele imprezy:

 • poszerzanie wiedzy z różnych dziedzin życia społecznego i kulturowego;
 • dbałość o kształtowanie wizerunku ucznia – wychowanka ZSP nr 1 w Łasku;
 • dbałość o tradycję i ceremoniał szkoły;
 • budowanie wspólnoty rodziców, nauczycieli i uczniów;
 • tworzenie tradycji i ceremoniału szkoły;
 • upowszechnianie wśród młodzieży zasad umiejętności korzystania z czasu wolnego;

 

Miejsce:

Dom Weselny „Przy Patykach”

Kolonii Łobudzice 18c

97-425 Zelów

 

Termin: 26 stycznia 2019 r.

 

VII.    Planowany czas:  9 h – od g. 20.00 do g. 4.00

 

VIII.    Organizatorzy: uczniowie, rodzice i wychowawcy klas czwartych

 

 1. Finansowanie imprezy:
 2. Impreza finansowana może być ze składek uczestników lub innych źródeł.
 3. Wszelkie czynności płatnicze przy imprezie studniówkowej realizowane są poprzez komitet organizacyjny rodziców .
 4. Rodzice uczniów biorących udział w imprezie zobowiązani są do pokrycia związanych z nią kosztów, chyba ze udział w imprezie może być sfinansowany z innych źródeł.
 5. Rodzice, którzy zadeklarowali udział swego dziecka w imprezie, a następnie deklarację tę wycofali, zobowiązani są do pokrycia strat, jakie powstały z tego tytułu.
 6. Zaproszeni nauczyciele i inni pracownicy szkoły, rodzice pełniący, itp. nie ponoszą kosztów udziału w imprezie.
 7. Zaproszeni pracownicy szkoły ( dyrektor, nauczyciele, kadra administracyjno – obsługowa) mogą przyjść z osobą towarzyszącą pod warunkiem opłacenia kosztów ich uczestnictwa w ustalonej przez komitet organizacyjny wysokości.
 8. Rozliczenie imprezy należy do komitetu organizacyjnego rodziców.

 

Udzielania zgody na przeprowadzenie imprezy, wymagane dokumenty:

 1. Zgody na przeprowadzenie imprezy udziela dyrektor lub upoważniona przez niego osoba;
 2. Na tydzień przed planowanym rozpoczęciem studniówki wychowawcy klas powinni przedstawić dyrektorowi szkoły lub upoważnionej przez niego osobie do zatwierdzenia:
 • listę uczestników  wraz z podpisami  uczniów potwierdzającymi  prawdziwość podanych danych oraz to, że zostali zapoznani z regulaminem studniówki i zobowiązani są do zaznajomienia z nim osoby towarzyszące (zał.1);
 • pisemne zgody rodziców (prawnych opiekunów) na udział niepełnoletnich w imprezie(zał.4);
 • regulamin imprezy;
 • podpisane oświadczenia o odpowiedzialności opiekunów(zał.6).

 

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin został zaopiniowany przez dyrektora szkoły, radę pedagogiczną, rodziców i uczniów.
 2. Regulamin obowiązuje od dnia zatwierdzenia.
 3. Wychowawcy klas uczestniczących w studniówce zobowiązani są do zapoznania rodziców i uczniów z regulaminem, a rodzice i uczniowie do potwierdzenia własnoręcznym podpisem przyjęcia go do wiadomości i zapoznania z nim osób towarzyszących.
 4. Regulamin dostępny jest w sekretariacie i na stronie www szkoły.
 5. Uczestnicy studniówki, którzy naruszą zasady organizacji i przebiegu imprezy, muszą opuścić lokal w trybie natychmiastowym. Mogą zostać pociągnięci do odpowiedzialności według decyzji dyrektora szkoły. Ponoszą również ewentualne koszty interwencji służb porządkowych i medycznych oraz koszty strat spowodowanych nieodpowiednim zachowaniem.
 6. W sprawach nie objętych regulaminem obowiązują przepisy prawa RP, w tym prawa oświatowego oraz wewnętrzne dokumenty szkoły.

 

 

 

 

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 14.12.2018r.

 

 

 

Załączniki do regulaminu:

 1. Wykaz uczestników studniówki
 2. Wykaz podpisów uczniów: poświadczenie zapoznania się z regulaminem
 3. Wykaz podpisów rodziców/opiekunów prawnych: poświadczenie zapoznania się z regulaminem
 4. Wzór pisemnej zgody rodziców ( opiekunów prawnych) niepełnoletnich osób towarzyszących
 5. Oświadczenie o zapewnieniu dziecku oraz osobie towarzyszącej bezpiecznego przybycia na studniówkę i bezpiecznego powrotu do domu
 6. Oświadczenie o odpowiedzialności
 7. Wykaz komitetu organizacyjnego
 8. Wykaz opiekunów na studniówce
 9. Rejestr wyjść