Zawodowcy w Łódzkiem – stypendia dla najzdolniejszych na BIS

Projekt pn. „Zawodowcy w Łódzkiem – stypendia dla najzdolniejszych na BIS” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa XI. Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działanie XI.3 Kształcenie zawodowe, Poddziałanie XI.3.3 Program stypendialny dla uczniów zdolnych szkół prowadzących kształcenie zawodowe współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i krajowych środków publicznych.

Program stypendialny realizowany jest w roku szkolnym 2019/2020 przez Departament Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.

Celem programu stypendialnego jest umożliwienie rozwoju edukacyjnego zdolnych uczniów, kształcących się w ogólnodostępnych szkołach zawodowych mających siedzibę na terenie województwa łódzkiego (z wyłączeniem szkół policealnych oraz szkół dla dorosłych), którzy osiągają wysokie wyniki w nauce.

Stypendium mogą otrzymać uczniowie:

1)  co najmniej II klasy:

– trzyletnich branżowych szkół I stopnia,

– techników,

– trzyletnich szkół specjalnych przysposabiających do pracy,

– ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia, liceów sztuk plastycznych i ogólnokształcących szkół baletowych, szkół muzycznych II stopnia, szkół sztuki tańca, szkół sztuki cyrkowej, prowadzących kształcenie ogólne

z wyłączeniem szkół policealnych oraz szkół dla dorosłych mających siedzibę na terenie województwa łódzkiego,

2) którzy uzyskali średnią ocen nie niższą niż 4,5 ze wszystkich przedmiotów zawodowych, obliczoną na podstawie świadectwa szkolnego ukończenia danej klasy w roku szkolnym 2018/2019,

3) nie pobierali w roku szkolnym 2018/2019 stypendium w ramach pierwszej edycji projektu pn. „Zawodowcy w Łódzkiem – stypendia dla najzdolniejszych”,

4) nie pobierają innego stypendium za wyniki w nauce finansowanego lub współfinansowanego z środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej XI. Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności.

Planowane efekty:

– 1206 uczniów otrzyma stypendium w wysokości po 600,00 zł brutto za 1 miesiąc, czyli 6 000,00 zł brutto za okres 10 miesięcy

– 73 uczniów z niepełnosprawnościami w wysokości po 1000,00 zł brutto za 1 miesiąc, czyli 10 000,00 zł brutto za okres 10 miesięcy

Wartość projektu:                                                               8.944.100,00 zł

Dofinansowanie:                                                                 8.496.895,00 zł
w tym:
– z Europejskiego Funduszu Społecznego                    7.602.485,00 zł
– z krajowych środków publicznych                                   894.410,00  zł

Wkład własny:                                                                        447.205,00 zł