TECHNIK EKONOMISTA – DOBRY WYBÓR NA PRZYSZŁOŚĆ

Jestem uczennicą klasy III w zawodzie technika ekonomisty. Myśląc o swojej przyszłości warto wziąć pod uwagę zawód technika ekonomisty. Przygotowuje on do zawodu, który jest szerokoprofilowy, a to oznacza, że można uzyskać pracę wszędzie, gdzie prowadzona jest działalność gospodarcza (biuro, księgowość itp.) oraz w jednostkach budżetowych, finansowych np. banki. Oprócz przedmiotów ogólnokształcących (język polski, matematyka, historia itd..) są przedmioty zawodowe takie jak: podstawy ekonomii, działalność gospodarcza, język obcy zawodowy w branży ekonomicznej (odróżnia nas to od liceum ogólnokształcącego proponującego kierunek menedżerski lub ekonomiczny, w którym nie ma przedmiotów zawodowych). Nauka trwa 4 lata (dla absolwentów klas trzecich gimnazjum) lub 5 (dla absolwentów klas ósmych szkoły podstawowej), co można wykorzystać na dokładne zastanowienie się nad wyborem dalszej drogi, tzn. czy rozpocząć studia, czy pracować lub może studiować i pracować. Po zakończonej nauce jest się atrakcyjniejszym kandydatem dla przyszłego pracodawcy, ponieważ oprócz wyuczonego zawodu można pochwalić się doświadczeniem zawodowym – dzięki odbytym praktykom, nabywa się praktyczne umiejętności zawodowe, dzięki czemu możemy pomóc rodzicom i znajomym, (np.: jak sporządzać dokumenty księgowe, jak prowadzić księgę przychodów i rozchodów, jak wypełnić deklarację podatkową PIT, VAT7, jak obsłużyć programy  finansowo-księgowe). Można wykonywać pracę biurową w okresie wakacji. W trakcie nauki i po ukończeniu szkoły, uczniowie mogą przystąpić do zewnętrznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, a po jego zdaniu otrzymują certyfikat w języku angielskim – co może znacznie ułatwić poszukiwanie pracy za granicą w wyuczonym zawodzie. Dzięki wiedzy zdobytej w technikum łatwiej jest studiować na uczelniach ekonomicznych, a studenci uzyskują wyższe wyniki w nauce i otrzymują stypendia naukowe. Ukończenie technikum ekonomicznego nie zawęża możliwości studiowania tylko na uczelniach ekonomicznych, można studiować dowolny kierunek, ale mając dyplom technika ekonomisty można równocześnie studiować i pracować zarabiając na swoje utrzymanie lub zaspokojenie własnych przyjemności. Szkoła ciągle się unowocześnia, dostosowuje się do wymogów rynku pracy, uczniowie potrafią obsługiwać ekonomiczne programy komputerowe niezbędne do pracy biurowej. Nasi nauczyciele są kompetentni, życzliwi i ciągle podnoszą swoje kwalifikacje. Nauka w naszej szkole podobnie jak w innych szkołach urozmaicona jest okolicznościowymi imprezami szkolnymi, wycieczkami itp. Bierzemy również udział w ogólnopolskich i regionalnych konkursach ekonomicznych. Warto też zauważyć, że powstał nowy kierunek bardzo zbliżony do technika ekonomisty czyli technik rachunkowości.

Wybierz „Ekonomik”!

                                                                           Weronika Krawczyk