Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 im. gen. Władysława Andersa w Łasku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 im. gen. Władysława Andersa w Łasku.

Data publikacji strony internetowej: 2017-09-04
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-04-06

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • alternatywa w postaci tekstu – nie wszystkie pliki graficzne posiadają alternatywny tekst, ponieważ zostały umieszczone przed wejściem ustawy
  • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów 
  • niektóre filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych, ponieważ zostały umieszczone przed wejściem ustawy
  • niektóre pliki są niedostępne cyfrowo – skany

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-07-08 

Oświadczenie zostało poddane przeglądowi dnia 2023-03-30

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Marzanna Wilczyńska, e-mail: ekonomik1@zsp1lask.onmicrosoft.com. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 43 675 21 03. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich..

https://www.rpo.gov.pl/

Dostępność architektoniczna

Do budynku szkoły prowadzi główne wejście od szczytu, prowadzą do niego schody. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły. Ponadto są jeszcze dwa wejścia od strony sali gimnastycznej oraz jedno od parkingu szkolnego – dostępne dla uczniów i pracowników szkoły w określonych godzinach. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.

W budynku na każdym poziomie (parter i piętra) znajduje się korytarz. Na końcu korytarza znajduje się klatka schodowa. Budynek nie posiada wind.

W budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych.

Na terenie szkoły znajduje się parking dla samochodów osobowych.

Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu spotkania. Warunkiem wejścia jest:

  • wyposażenie tego psa w uprząż i kaganiec
  • certyfikat, że pies jest asystujący
  • zaświadczenie, że pies ma aktualne szczepienia weterynaryjne

Możliwość wejścia z psem nie zwalnia osoby z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez tego psa.

W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Aplikacje mobilne

Podmiot nie posiada aplikacji mobilnych.