Klauzula informacyjna

KLAUZULA INFORMACYJNA
O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
PRZEZ ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 1 W ŁASKU

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

  1.  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Łasku,
    98-100 Łask, ul. 9 Maja 28
  2.  Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Panem Sebastianem Łabowskim za pomocą adresu inspektor@bezpieczne-dane.eu.
  3.  Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na administratorze, podstawą przetwarzania danych jest art.6 ust.1 lit. c RODO.
  4.  Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądom lub organom ścigania, jednakże wyłącznie w sytuacji, gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowana podstawę prawną. Odbiorcami danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  5.  W związku z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych przysługują Pana/Pani następujące uprawnienia:

a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) w przypadku gdy: 

– dane nie są już niezbędne do celów, dla których dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,

– osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,

– osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych

– dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,

– dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;

d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych

e) prawo do przenoszenia danych osobowych

f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych

6.  W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Łasku, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 7.  W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

8.  W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 9.  Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

 10.  Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. Dane osobowe będą przetwarzane do zakończenia trwania umowy a następnie archiwizowane przez okres pięciu lat podlegający kontroli organów finansowych.

 

 

  • Strona www korzysta z plików cookies.
  • Usunięcie plików cookies może doprowadzić do utraty możliwości korzystania z niektórych funkcjonalności strony www.